[widgetkit id=1]

Polsko

V současné době není v Polsku žádné družstvo, které by se zabývalo výrobou energie z obnovitelných zdrojů. Jednou z příčin je zastaralá legislativa upravující zakládání družstev, která byla připravena ještě za vlády komunistické strany. Druhou příčinou je nevyhovující mechanismus podpory decentralizovaných obnovitelných zdrojů, který se navíc velmi často mění.

Podstatná část obnovitelné energie je v Polsku vyráběna v průmyslovém měřítku jako doplněk ke spalování fosilních paliv – 41 % polské produkce obnovitelné energie připadá na spoluspalování biomasy s uhlím v konvenčních elektrárnách vlastněných státními podniky, na fotovoltaiku připadá jen 0,01 %.

Pokud jde o energetickou efektivnost, podařilo se Polsku snížit energetickou náročnost ekonomiky z 4,5 násobku průměru EU v roce 1990 na 1,7 násobek v roce 2010, ale stále existuje velký prostor pro zlepšení. Průměrná spotřeba energie v domácnostech v Polsku činí 227 kWh/m2 za rok, v budovách veřejných služeb jde dokonce o 239 kWh/m2 za rok. Celkový potenciál úspor do roku 2020 je odhadován na 142 TWh. V případě nastavení vhodných podmínek pro využití potenciálu úspor i obnovitelných zdrojů vznikne prostor také pro družstevní projekty.

Twitter News